VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIATieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim - spoločnosťou

LG Bau-Trade, s.r.o.
IČO : 50463489
DIČ: 2120355248
sídlo : Levočská 866/10, 058 01 Poprad
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 33463/P
Tel., e-mail: 0911 021 330, 0907 126 983, 0904 009 592, predajna@lgbautrade.sk

a kupujúcim – spotrebiteľom (ďalej len ako „kupujúci“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Obchodné a dodacie podmienky sú záväzné pre kúpnopredajný proces bez uzavretej samostatnej kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia ustanovenia Obchodného zákonníka.

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej aj ako "kupujúci").

Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito VOP.


2. OBJEDNÁVKA2.1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, telefonicky alebo mailom. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, presnú špecifikáciu tovaru, počet kusov resp. merných jednotiek, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky).Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.
2.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady telefonicky alebo e-mailom. Po obdržaní objednávky resp. opätovnom potvrdení objednávky môže predávajúci vystaviť zálohovú faktúru na celé alebo čiastočné objednané množstvo tovaru vrátane vratných obalov, dopravných nákladov a nákladov na manipuláciu s tovarom a tú odošle kupujúcemu na e-mail. Zaplatením kúpnej ceny v takomto prípade objednávajúci potvrdzuje objednávku a uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu, na základe ktorej sa uskutoční dodanie objednaného tovaru.
2.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
2.5. Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky v prípade zmeny ceny, prepravných nákladov, zmeny druhu tovaru, množstva, atď. o opätovné potvrdenie objednávky. Udelením súhlasu kupujúceho so zmenami považuje predávajúci zmluvný vzťah za uzavretý.
2.6. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. To neplatí, ak ide o materiál, ktorý sa špeciálne dáva vyrobiť pre zákazníka a storno objednávky predávajúceho neakceptuje jeho dodávateľ. V prípade, že predávajúci akceptuje storno objednávky a kupujúci zaplatil zálohu na objednaný tovar, záloha bude kupujúcemu vrátená do 14 dní.
2.7. V prípade ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu naspäť bankovým prevodom do 14 dní od oznámenia tejto skutočnosti.


3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO3.1. Predávajúci je povinný :
a) dodať na základe potvrdenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad).
3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru a nie je schopný dodať tovaru kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedené v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní od oznámenia o storne objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
3.4. Spoločnosť LG Bau-Trade, s.r.o. si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojich pobočkách a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.
3.5. Vzhľadom ku skutočnosti, že informácie uvedené na webovej stránke sú preberané od tretích strán a môžu preto obsahovať nepresnosti, nemôžeme bezvýhradne garantovať ich informačnú hodnotu. Nenesieme teda zodpovednosť za škody, ktoré by mohli vzniknúť použitím informácii z našej webovej stránky.


4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO4.1. Kupujúci je povinný:
a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
d) potvrdiť v dodacom liste resp. na daňovom doklade prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby pri osobnom prevzatí.
4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.


5. DODACIE PODMIENKY5.1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.
5.2. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia, čo bude vždy oznámené kupujúcemu.
5.3. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a v vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho alebo na prevádzkach predávajúceho.
5.4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii resp. potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do piatich dní po uplynutí lehoty dohodnutej pri uzavretí kúpnej zmluvy, záväznej akceptácii, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
5.5. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
5.6. Hmotnosť, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti.
5.7. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
5.8. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a písomne potvrdiť prevzatie tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy, zálohovej faktúry, potvrdenia objednávky. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.
5.9. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi, pri osobnom prevzatí predajcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca resp. predajca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti (reklamácie) s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
5.10. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je povinnosťou zákazníka dokázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom prezretí výrobku a jeho obalu objaviť. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia na základe rozhodnutia predávajúceho nemusia byť uznané. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
5.11. Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení dopravcom musí kupujúci spísať škodový zápis (reklamáciu) na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nemusia byť akceptované.
5.12. Pri dodaní tovaru na vratných paletách je kupujúci/zákazník oprávnený predmetné palety vrátiť predávajúcemu v lehote podľa jednotlivých podmienok paletového hospodárstva prvovýrobcov resp. dodávateľov tovaru. Za vrátené palety bude vystavený daňový doklad resp. opravný daňový doklad viažuci sa k pôvodnej dodávke vratných paliet a predávajúci si bude účtovať amortizáciu v zmysle platných cenníkov paletového hospodárstva prvovýrobcova resp. primárnych dodávateľov tovaru napr. PORFIX - pórobetón, a.s., Xella Slovensko, spol. s r. o., BAUMIT, spol. s r.o., STADREKO, s.r.o., Premac, spol. s r.o., Danucem Slovensko a.s. a i.
5.13. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.3. Všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle bodu 9.h týchto VOP.
5.14. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom, pri osobnom prevzatí obdrží originál dokladu. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.
5.15. Spôsob platby:
a) v hotovosti na pobočkách LG Bau-Trade, s.r.o.
b) platobnou kartou na pobočkách LG Bau-Trade, s.r.o.
c) bankovým prevodom na účet predávajúceho IBAN: SK93 0900 0000 0051 3935 8835, IBAN: SK70 1111 0000 0014 7304 9001
5.15. Pri platbe vopred prevodom na účet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na účet predávajúceho najneskôr do 4 pracovných dní po potvrdení objednávky v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú.


6. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na balenie a doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou hotovostnej platby na pobočke predávajúceho, platbou platobnou kartou na pobočke predávajúceho alebo bezhotovostne prevodom na účet.
6.2. Cenníková cena za tovar predstavuje cenu bez dopravy. Ceny za tehly, tvárnice a debniace tvárnice platia pre ucelené odbery v celých paletách. Za menšie množstvá je predávajúci oprávnený účtovať manipulačnú prirážku vo výške 20 %. Cenníková cena je pre kupujúcich stanovená vrátane 20 % DPH s následnou možnosťou odpočtu DPH u oprávnených osôb. Pri tovaroch, u ktorých si zákazník zvoli dodanie prepravnou službou, budú pripočítané dopravné náklady zo skladu na miesto dodania, vyúčtované v rovnakej výške ako ho účtoval prepravca. Ak prepravu vykoná predávajúci, dopravné náklady budú vyčíslené predávajúcim podľa platného cenníka.
6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátanie kúpnej ceny len v súlade s platným právnymi predpismi SR.
6.6. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
6.7. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
6.8. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.


7. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.


8. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA8.1. Na základe registrácie kupujúceho prostredníctvom internetového obchodu môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci realizovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“).
8.2. Pri registrácii a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek ich zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
8.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
8.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane všeobecných obchodných podmienok).
8.5. Kupujúci berie na vedome, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, príp. nevyhnutnou údržbou hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.


9. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY9.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinnosti predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktoré je uvedená v internetovom obchode resp. platných cenníkoch. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovný dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.
9.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodanú oddelene okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovanie počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
9.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaj tovaru.
9.4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe, odstúpenie od zmluvy môže tiež kupujúci zaslať emailom na prevádzky, prostredníctvom ktorej sa objednávka uskutočnila. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
9.5. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
9.6. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvoli kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu dorečené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
9.7. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 9.6. týchto VOP pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený späť. Platba za kúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu prevádzky určenú predávajúcim.
9.8. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 9.2. VOP a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.
9.9. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.
9.10. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
9.11. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 9.4. a 9.5. týchto VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 9.6. týchto VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
9.12. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu znehodnoteniu, ako i tovaru, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom.
9.13. Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný k nahliadnutiu platný OP za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP k nahliadnutiu kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.


10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho resp. umiestnením na viditeľnom mieste v prevádzke predávajúceho.
10.2. Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po potvrdení ako uzavretá kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom je splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu.
10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme emailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok a vo výnimočných prípadoch telefonicky.
10.4. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2015 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10.5. Kupujúci zaslaním objednávky, akceptáciou vystavenej cenovej ponuky, prevzatím daňového dokladu k zakúpenému tovaru, potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


AKTUALIZOVANÉ, Poprad 12/2021